Regulamin uczestnictwa w Kursie Zawodowym Fundraiserów – CFR 9

 

Informacje

 1. Kurs Zawodowy Fundraiserów CFR , zwany dalej „Kursem”, jest autorskim Kursem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, mającym na celu przygotowanie jego uczestników do rozpoczęcia pracy jako fundraiserów.
 2. Uczestnicy kursu po spełnieniu warunków otrzymują certyfikat poświadczający posiadanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu fundraisera oraz praktyczne ich zastosowanie. (cyferka w nazwie oznacza edycję – CFR9)
 3. Kurs  jest inspirowany i nadzorowany przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. sprawy organizacyjne prowadzi firma edukacyjna która jest w mysl tego regulaminu organizatorem.
 4. Kurs odbywa się w ogłaszanym terminie.
 5. Liczba miejsc w Kursie jest ograniczona do 12 osób. Od tej zasady Zarząd PSF może zastosować wyjątki. Na kursie mogą funkcjonować nawet dwie lub trzy grupy. W przypadku wyczerpania limitu miejsc PSF zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
 6. Kurs przeznaczony jest dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, nonprofit oraz innych instytucji społecznych; w szczególności dla fundraiserów już pracujących lub rozpoczynających pracę w organizacji, członków zarządów oraz menadżerów odpowiedzialnych za rozwój organizacji.
 7. Opracowany przez PSF ramowy program Kursu jest w pełni zgodny z międzynarodowymi standardami kształcenia fundraiserów (AFP i EFA), został zaakceptowany przez Komitet Certyfikacyjny Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA)
 8. Zajęcia będą odbywały się w formie sesji i poprowadzone zostaną przez wykładowców akademickich, praktyków fundraisingu oraz certyfikowanych trenerów PSF.
 9. Kurs wpisuje się w ramy kształcenia ustawicznego i składa się z 10 dni zajęć (ponad 100 godzin zajęć dydaktycznych) podzielonych na trzydniowe i dwudniowe sesje.
 10. Kurs jest prowadzony metodą naprzemienną. Pomiędzy sesjami uczestnicy realizują program praktyki fundraisingu (minimum 200g pracy na rzecz swojej organizacji)
 11. Kurs jest otwartą formą aktywności programowej członków PSF. Uczestniczą w nim członkowie PSF , mogą także uczestniczyć inne osoby po spełnieniu wymagań rekrutacji.
 12. Koszt kursu dla członków PSF to suma określana w ogłoszeniu – płatna w formie składki członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (potwierdzeniem wpłaty jest pokwitowanie opłaconej składki)
 13. Koszt kursu realizowanego za pośrednictwem firmy szkoleniowej (dla osób nie członków PSF) uwzględnia konieczność zapłacenia podatku VAT  – potwierdzeniem jest faktura vat.
 14. Wartość kursu to koszt: materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu PSF, honorariów trenerów
  i doradców indywidualnych, rekrutacji, organizacji, przygotowania i przeprowadzenia egzaminu końcowego, obsługi administracyjno -biurowej. Opłata za Kurs nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia.
 15. Warunkiem uzyskania certyfikatu zawodowego fundraisiera jest:
  1. Utrzymanie poziomu frekwencji na poziomie wskazanym w niniejszym regulaminie.
  2. Stworzenie planu kampanii fundraisingowej we współpracy z doradcami i trenerami Kursu potwierdzonego przez przedstawiciela organizacji delegującej.
  3. Przedstawienie raportu końcowego po przeprowadzonej kampanii fundraisingowej i zebranie Funduszy na rzecz organizacji delegującej. Ostateczny termin złożenia raportu do Organizatora upływa 1 miesiąc przed końcem roku kalendarzowego w którym zakończył się kurs. Po tym terminie kurs i jego wyniki ulegają przedawnieniu.
  4. Przystąpienie uczestnika Kursu do egzaminu końcowego w formie pisemnej i jego pozytywny wynik.
 16. Uczestnicy Kursu, którzy utrzymają frekwencję na poziomie wskazanym w pkt. 39f oraz nie spełnią dowolnego z pozostałych warunków wymienionych w pkt. 15. otrzymają zaświadczenie ukończenia Szkolenia Fundraisingowego PSF.
 17. Jeśli na 30 dni przed planowym rozpoczęciem Kursu liczba uczestników nie przekroczy 12 osób, Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia Kursu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie i w harmonogramie Kursu.

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników Kursu oraz zasady udziału w Kursie.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników oraz Organizatora Kursu.
 3. Szczegółowych informacji o Kursie CFR udziela organizator:                                                j.mika@fundraising.org.pl, tel.: 600 309 617
 1. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe, posiadające wykształcenie wyższe (minimum dyplom studiów licencjackich), deklarujące gotowość do udziału we wszystkich sesjach Kursu oraz pracujące lub współpracujące z organizacją, dla której mogą zrealizować kampanię fundraisingową, będącą zadaniem zaliczeniowym.
 2. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odstępstw od wymogów zawartych powyżej w uzasadnionych przypadkach.
 3. Rekrutacja uczestników odbędzie się na podstawie zgłoszenia –  ( imię nazwisko adres, adres kontaktowy -elektroniczny, telefon, motywacja i informacja o organizacji)(CV ze zdjęciem) i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji, jest opłacenie części kosztów (jako składki programowej w wysokości najmniej 10 % w terminie 30 dni przed rozpoczęciem zajęć). Opłatę należy przekazać na konto podane w zaproszeniu na kurs przesłanym przez organizatora.
 5. Osoby zgłaszające swój udział w Kursie poprzez firmę szkoleniową zobowiązane są do wniesienia opłaty zaliczki, w wysokości 1000 zł netto + VAT w terminie 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia na wskazane w zaproszeniu konto.
 6. Nieopłacenie części kosztów składki programowej na poczet Kursu we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy.
 7. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do Kursu podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd
 8. Komisja Rekrutacyjna będzie rozpatrywała przyjęcia na Kurs według kolejności zgłoszeń po wpłynięciu kompletu dokumentów .
 9. Negatywne zakończenie procesu rekrutacji powoduje zwrot wpłaconej zaliczki osobie, która nie została zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w CFR
 1. Komisja zastrzega sobie prawo do odbycia z kandydatem na uczestnika Kursu rozmowę kwalifikacyjną lub wezwania go do przesłania dodatkowych dokumentów, jeżeli dokumenty zgłoszeniowe będą nieprecyzyjne, albo będą wymagały wyjaśnień lub uzupełnienia.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządzi listę osób, które zostały zakwalifikowane do Kursu.

Obowiązki osób zakwalifikowanych do Kursu CFR

 1. Osoba zakwalifikowana do Kursu ma obowiązek wypełnienia, podpisania i złożenia w terminie wskazanym przez Organizatora zgłoszenia z załącznikami.
 2. Osoba zakwalifikowana do Kursu ma obowiązek wniesienia całości składki programowej CFR – opłaty z tytułu uczestnictwa w Kursie, na zasadach uzgodnionych z Organizatorem, nie później jednak niż przed 1 sesją kursu.
 3. W przypadku zwolnienia się miejsc, do Kursu zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się według kolejności zgłoszeń.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Kursie powoduje przepadek na rzecz PSF wniesionej opłaty. Organizator może odstąpić od tej zasady w szczególnych okolicznościach oraz posiadając takie możliwości finansowe.
 5. Organizator Kursu akceptuje dwie formy rezygnacji z udziału w Kursie: formę pisemną, bądź e-mailową.
 6. W przypadku odwołania Kursu z winy Organizatora, uczestnikom zwrócone zostaną w całości wpłacone na poczet Kursu kwoty.

     Prawa i obowiązki uczestnika Kursu

 1. Każdy uczestnik Kursu ma prawo do:
  1. Udziału w sesjach kursu, na który został zakwalifikowany.
  2. Zgłaszania uwag i oceny szkolenia, w którym uczestniczy.
  3. Otrzymania materiałów dydaktycznych.
  4. Przystąpienia do egzaminu końcowego, zgodnie z założeniami Kursu.
  5. Zaplanowania i zrealizowania kampanii fundraisingowej.
  6. Nieusprawiedliwionego opuszczenia maksymalnie do 16 godzin zajęć (15%). Nieobecność na ponad 50% zajęć uniemożliwia ukończenie Kursu i skutkuje skreśleniem z listy uczestników, bez względu na przyczyny nieobecności. Nieobecność z przyczyn losowych nie zwiększają dopuszczalnego limitu absencji.
  7. Składania reklamacji dotyczącej Kursu, najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia Kursu. Reklamacje w formie pisemnej zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od chwili ich wpłynięcia do Organizatora Kursu.
 2. Każdy uczestnik Kursu ma obowiązek:
  1. Udziału w szkoleniach, na które został zakwalifikowany w terminach i miejscach wskazanych przez Organizatora.
  2. Wcześniejszego zgłaszania Organizatorowi swojej nieobecności na Kursie, przynajmniej na 2 dni przed szkoleniem, aby umożliwić racjonalne planowanie wydatków. Zgłoszeń należy dokonywać: telefonicznie, mailowo lub osobiście do Organizatora kontakt: j.mika@fundraising.org.pl telefon: +48 600309617.

     Inne

 1. Organizator nie zwraca kosztów niewykorzystanych godzin zajęć.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, bądź pozostawione przez uczestników podczas zajęć objętych Kursem.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 4. Uczestnicy udzielają Polskiemu Stowarzyszeniu Fundraisingu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas szkoleń, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu zgodnym z działalnością statutową Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.
 5. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć dydaktycznych jest możliwe tylko za zgodą Organizatora.

Zasady obowiązywania Regulaminu uczestnictwa w CFR

 1. Regulamin uczestnictwa w CFR obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu.
 3. Przystąpienie do rekrutacji w Kursie i złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu uczestnictwa w Kursie Zawodowym Fundraiserów – CFR obowiązującego w dniu składania ww. dokumentów.

 

Rekomendacje

Organizator szkoleń

Serdecznie zapraszamy na stronę Stowarzyszenia

Galeria zdjęć

Close
loading...