Regulamin Szkoleń

Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, Warszawa, 1. lipca 2014

§1 Organizator szkoleń

 1. Szkolenia organizowane są przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu z siedzibą przy ul. Szewskiej 20/4, 31-009 Kraków, wpisane do KRS pod numerem 0000256735, zwane dalej PSF oraz Organizatorem.

§2 Zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Podstawą udziału w szkoleniu jest wysłanie, przez jednostkę zainteresowaną udziałem w szkoleniu (zwaną dalej Zamawiającym), uzupełnionego formularza zgłoszeniowego do Organizatora za pośrednictwem strony internetowej: www.szkolenia.fundraising.org.pl lub poczty elektronicznej na adres: szkolenia@fundraising.org.pl. Dopuszczalną formą zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza faksem, wymagany jest wtedy wcześniejszy kontakt telefoniczny z Organizatorem.

 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do PSF najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Przyjęcie zgłoszenia po upływie wyznaczonego terminu, możliwe jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym, e-mailowym bądź osobistym uzgodnieniu pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym szkolenie.

 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Szkoleń i zawarciem umowy udziału w szkoleniu pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

§3 Rezygnacja z uczestnictwa i odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie do przedstawiciela PSF odpowiedzialnego za organizację szkoleń (Aleksandra Aleksandrowicz, telefon +48 663 660 084, e-mail: a.aleksandrowicz@fundraising.org.pl), oraz potwierdzić rezygnację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu Oświadczenia do Organizatora), Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. W przypadku rezygnacji nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Zamawiający otrzyma zwrot w wysokości 50 % uiszczonej opłaty. W przypadku niewzięcia udziału w szkoleniu oraz rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu na mniej niż 14 dni przed datą planowanego szkolenia, zwrot wniesionych opłat nie przysługuje Zamawiającemu, bez względu na przyczyny.

§4 Zmiana terminu i odwołanie szkolenia

 1. Jeśli na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia liczba Uczestników nie przekroczy 12 osób, Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia, o czym poinformuje Zamawiających przynajmniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku ma prawo zrezygnować ze szkolenia i otrzymać zwrot wpłaconej zaliczki.

 2. Zamawiający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie.

 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, przeprowadzi on szkolenie w innym terminie lub zwróci Zamawiającemu wpłaconą kwotę w całości. Decyzję o zachowaniu wpłaty na poczet szkolenia w nowym terminie lub jej zwrocie podejmuje Zamawiający.

§5 Opłata za szkolenie

 1. Opłata za szkolenie obejmuje: honoraria trenerów, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy kawowe, obiad), koszty administracyjno-biurowe.

 2. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za szkolenie w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, przy czym za datę zapłaty uznaje się dzień jej wpłynięcia na konto Organizatora. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie uprawnia Organizatora do uznania zgłoszenia udziału za odwołane.

 3. Opłaty za szkolenie należy uiszczać przelewem na wskazane konto bankowe. Wpłaty gotówkowe są możliwe jedynie w wyjątkowych wypadkach, po uzgodnieniu z Organizatorem. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie zapłaty za udział w szkoleniu, jest faktura VAT wystawiona przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu.

§6 Rabaty i promocje

 1. Prawo do skorzystania z 5% rabatu mają: Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, absolwenci wcześniejszych szkoleń oraz grupy (minimum 2 osoby z jednej organizacji). Rabaty nie sumują się oraz nie łączą z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

§7 Inne

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

 2. Uczestnicy udzielają Polskiemu Stowarzyszeniu Fundraisingu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas szkoleń, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu.

 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkoleń bez zgody Organizatora.

 4. Prezentacje i materiały używane podczas szkoleń stanowią własność intelektualną Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu i są chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie ich do użytku publicznego i publikowania w jakiejkolwiek formie wymaga zgody Organizatora.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas szkoleń. Wszelkie znalezione przedmioty będą składane w depozycie w biurze Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

 6. Zamawiający ma prawo składać reklamacje dotyczące szkoleń, najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych.

 

Rekomendacje

Organizator szkoleń

Serdecznie zapraszamy na stronę Stowarzyszenia

Galeria zdjęć

Close
loading...